Fordeler med Polar Energi

PSHI™ teknologien er utviklet av Polar Energi i Norge og patentregistrert over hele verden.
Med PSHI™ utnytter Polar Energi 100% av energiproduksjonen som kjøleprosessen i en "luft til vann" varmepumpe avgir. Denne teknologien fra Polar Energi er minst 35% mer energieffektiv enn sammenlignbare produkter i markedet, og PSHI™ teknologien har satt en helt ny standard for hvordan "luft til vann" varmepumper utvikles i tiden som kommer. 

Den forbedrede energieffektiviteten er en forenkling av kjøleprosessen, men som muliggjør at 100 % av energipotensialet som hetgassen avgir kan utnyttes og tilføres energitanken i systemet. Utnyttelsen av hetgassen er sammensatt og består av flere kundefordeler som samlet gir minst 35% bedre energieffektivitet.  

Under her finner du de 7 viktigste årsakene til at også du bør vurdere en varmepumpe fra Polar Energi.

01 - Smartere kondensering

Samtlige andre leverandører tilbyr "luft til vann" varmepumper hvor systemløsningen er basert på at kondenseringen (varmeoverføringen fra kjølegass til vann) utføres i en separat ekstern platevarmeveksler. En slik systemløsning, med platevarmeveksler som kondensator, representerer et helt unødvendig energitap og betraktelig redusert energieffektivitet.

Hand turning a knob with efficiency scale from black and red to green color. Composite ima

Polar Energi bruker den egenutviklede PSHI™ teknologien og utfører all kondenseringen og energiproduksjon ved bruk av en kondenseringscoil inne i selve energitanken. På denne måten utnyttes 100 % av energipotensialet som varmepumpen avgir. Følgene av denne smarte og unike løsningen gir ikke bare bedre energieffektivitet, men "frigjør" også andre kundefordeler som beskrevet under her.

02 - Platevarmeveksler...bort med den!

Alle andre leverandører bruker platevarmevekslere i sine systemløsninger, og oftest i kombinasjon med en elektronisk «flow switch» som overvåker og kontrollerer vannsirkulasjonen i veksleren. Over tid vil en slik platevarmeveksler endre struktur, og uten vedlikehold i verste fall tette seg helt. Slike strukturendringer vil påvirke vannsirkulasjonen og skape uregelmessigheter i systemløsningen. Resultatet vil som oftest være alarm fra "flow switch" med påfølgende automatisk driftsstopp av anlegget. Vi våger påstanden at langt de fleste serviceoppdrag på en "luft til vann" varmepumpe skyldes problemer med platevarmeveksleren og/eller feilkoder fra «flow switch».

Hand flicking a single red game piece on white background, elimination.jpg

Polar Energi har fullstendig eliminert bruk av platevarmeveksler og «flow switch» i sine systemløsninger. Dette gir også bedre driftssikkerhet, lengre levetid og lavere servicekostnader.

03 - PSHI™ og hetgass

I en kortvarig del av kjøleprosessen utvikler kjølegassen i alle varmepumper en temperatur som vesentlig overstiger kokepunktet for det flytende kjølemediet. I kjøletekniske lærebøker beskrives denne opphøyde temperaturen som «hetgass», og representerer et betydelig energipotensiale som bør utnyttes om mulig. Ettersom alle andre leverandører benytter en platevarmeveksler som kondensator i sine systemløsninger er mulighetene for å utnytte hetgassen helt marginale, for ikke å si fraværende. 

Kettle whistling, boiling kettle with steam texture on a black background. Vintage, grunge

Polar Energi bruker og utnytter hele energipotensialet som «hetgassen» avgir. All energi som "hetgassen" avgir tilføres direkte inn i energitanken, og da i tillegg til den "normale" energiproduksjonen som varmepumpesystemet avgir. Ved bruk av PSHI™ teknologien "løftes" temperaturen på tappevannet fra 55°C opptil hele 84°C, helt uten bruk av elektriske varmekolber eller andre energitilskudd. Der andre leverandører tilfører ekstra energi til varmepumpesystemet ved bruk av varmekolber og kostbar elektrisitet, så tilfører Polar Energi tilsvarende energi til varmepumpesystemet kun ved bruk av PSHI™ teknologien.

04 - Avriming...den største energityven!

Når temperaturen synker ned mot 0°C eller lavere starter alle varmepumper en avrimingssyklus. Varmepumpesystemet reverserer normal drift, og i stedet for at energi lagres i innedelen ledes energien ut til fordamperen på utedelen for å holde denne fri for snø og is. Under avriming gir elektriske varmekolber tilskudd av energi for å opprettholde opparbeidet energinivå i systemtanken innendørs. 

Avriming vil starte ca. hvert 40 minutt og vil typisk vare ca 6 minutter fra start til slutt. På 1 døgn er altså en tradisjonell varmepumpe i avrimingssyklus hele 3 timer og 10 minutter. På 1 måned utgjør dette 4 døgn i sammenhengende avriming. I en periode på 5 måneder med kjølig værtype vil en tradisjonell varmepumpe være i avrimingssyklus hele 20 døgn sammenhengende. 13 % av den totale driftstiden går altså med til oppvarming kun med elektriske varmekolber!

Split air conditioning with frozen ice and snow. Radiator defrosting and repair required.

Takket være PSHI™ teknologien bruker Polar Energi også «hetgassen» til avriming.  Med PSHI™ teknologien utføres en avrimingssyklus 7 -8 ganger raskere enn tradisjonelle varmepumper. I en periode på 5 måneder med kjølig værtype vil en varmepumpe fra Polar Energi være i avriming mindre enn 3 døgn sammenhengende og under 2 % av den totale driftstiden. Forskjellen i energieffektivitet under avriming mellom Polar Energi og en tradisjonell varmepumpe er enorm, og denne forskjellen utgjør alene flere tusenlapper i energibesparelse hver vinter.

05 - ja takk, begge deler

Andre leverandører leverer også varmepumper som kombinerer vannbåren varme og varmt tappevann. En moderne og fremtidsrettet luft/vann varmepumpe bør kunne fungere optimalt med full funksjonalitet kun tilført energi fra selve varmepumpesystemet, og helt uten tilskudd av andre energikilder f.eks. elektriske varmekolber. Men, slik er det ikke. Ved forbruk av den ene funksjonen, f.eks. forbruk av tappevann, vil varmepumpen allokere 100% av energiproduksjonen til å kun kompensere for det energitapet forbruket forårsaker. Parallelt, mens dette pågår, vil elektriske varmekolber starte for å opprettholde/vedlikeholde energinivået til den andre funksjonen. Resultatet er unødig høyt strømforbruk enn det som bør kunne forventes av en moderne varmepumpe. 

Symbol for a better inclusion. Male hand turns cubes and changes word exclude to include.

Med PSHI™ tilfører vi energi til begge funksjoner samtidig, uavhengig av om en eller begge funksjoner er i bruk.

06 - Legionella

Andre leverandører tilbyr et legionella program for å sikre tappevannskretsen ikke utvikler legionella bakterier. Elektriske varmekolber brukes til å heve temperaturen på tappevannet til over 65°C i forhåndsprogrammerte intervaller.

Legionellosis_ Are you at risk_ yes or no.jpg

Polar Energi produserer varmt tappevann på over 80°C kun ved bruk av PSHI™ teknologien, helt uten tilskudd av andre energikilder. Behovet for legionella kontroll er fullstendig eliminert.

07 - Kalk

Andre leverandører har utfordringer med kalk som bygger seg opp på rørspiralen i systemtanken. Kalk som legger seg på spiralen "isolerer" rørspiralen og følgelig reduserer dette energieffektiviteten og rørspiralens evne til energioverføring.

Limescale in kettle. A white, chalky residue from deposit of calcium carbonate. Hard water

Med PSHI™ er det ekstremt varm kjølegass som sirkulerer i rørspiralen inne i energitanken, og ikke varmt vann som i systemløsninger fra andre leverandører. Temperatur kombinert med konstruksjonen av den patentregistrerte rørkondensatoren medfører at kalk som evt legger seg på rørspiralen frigjøres og oppløses, og maksimum energioverføringsevne opprettholdes.